Lavur dad autobiografia

Ina racolta che fa plaschair

Lavur dad autobiografia è oz en moda e vegn ludada sco funtauna da forza e sco via per cuntanscher dapli clerezza. I dat bleras pussaivladads e manieras per prender l'atgna biografia sut la marella e per reflectar giudlonder enten scriver. La lavur autobiografica sco experientscha da sasez tenor in concept logoterapeutic sviluppà da Elisabeth Lukas (* 1942), ina scolara da Viktor E. Frankl, è in eveniment particular. Quai n'è betg in'analisa e n'er betg ina terapia. I na va er betg per fufragnar senza fin en il passà. E la finamira primara n'è er betg da crear in product litterar. I va per emprender d’enconuscher e d’acceptar l’atgna via da la vita, ina via ch’è tar mintga carstgaun unica. Ed i va per tadlar co auters èn sin lur via da la vita.

Questa lavur vegn fatga en ina gruppa da quatter persunas ed igl è – sco quai ch’il pled di – lavur. Mintga persuna scriva, prelegia, taidla e pren posiziun. La gronda part da la lavur dad autobiografia – numnadamain reflectar e scriver – fa mintga persuna per sa sezza, a chasa. 

Jau organisesch, accumpogn, moderesch e dun impuls.

L'entira lavur dad autobiografia cumpiglia 10 sentupadas (da mintgamai quatter uras) repartidas sin ca. 9 mais.
Lieu e termins tenor cunvegna e giavisch da las persunas interessadas.
Pretsch per persuna CHF 1300.-.

Publicum en mira:
- persunas ch'han gust e plaschair da reflectar sur da lur vita cun scriver 
- persunas che vulan tegnair en salv insatge per sasezzas u/e per auters
- persunas cun bunas mirveglias en ina nova fasa da lur vita
- fragliuns che vulan "ina giada in auter barat" tranter dad els

Sin dumonda as tramet jau gugent mes prospect detaglià tar questa offerta.

E sche Vus enconuschais anc autras persunas che avessan interess da far questa lavur dad autobiografia, pia sche Vus fissas gia ina gruppa d'interess da quatter persunas, lura infurmesch jau gugent vus tuts persunalmain tar ina sentupada nunobliganta.