Lavur dad autobiografia

Ina racolta che fa plaschair

Lavur dad autobiografia è oz en moda e vegn ludada sco funtauna da forza e sco via per cuntanscher dapli clerezza. I dat bleras pussaivladads e manieras per prender l'atgna biografia sut la marella e per reflectar giudlonder enten scriver. La lavur autobiografica sco experientscha da sasez tenor in concept logoterapeutic sviluppà da Elisabeth Lukas (* 1942), ina scolara da Viktor E. Frankl, è in eveniment particular. Quai n'è betg in'analisa e n'er betg ina terapia. I na va er betg per fufragnar senza fin en il passà. E la finamira primara n'è er betg da crear in product litterar. I va per emprender d’enconuscher e d’acceptar l’atgna via da la vita, ina via ch’è tar mintga carstgaun unica. Ed i va per tadlar co auters èn sin lur via da la vita.

Questa lavur vegn fatga en ina gruppa da trais u quatter persunas ed igl è – sco quai ch’il pled di – lavur. Mintga persuna scriva, prelegia, taidla e pren posiziun. La gronda part da la lavur dad autobiografia – numnadamain reflectar e scriver – fa mintga persuna per sa sezza, a chasa. 

Jau organisesch, accumpogn, moderesch e dun impuls.

L'entira lavur dad autobiografia cumpiglia 10 sentupadas (da mintgamai quatter uras) repartidas sin ca. 9 mais.
Lieu e termins tenor cunvegna e giavisch da las persunas interessadas.
Pretsch per persuna CHF 1300.-.

Publicum en mira:
- persunas ch'han gust e plaschair da reflectar sur da lur vita cun scriver 
- persunas che vulan tegnair en salv insatge per sasezzas u/e per auters
- persunas cun bunas mirveglias en ina nova fasa da lur vita
- fragliuns che vulan "ina giada in auter barat" tranter dad els

Sin dumonda as tramet jau gugent mes prospect detaglià tar questa offerta.

E sche Vus enconuschais anc autras persunas che avessan interess da far questa lavur dad autobiografia, pia sche Vus fissas gia ina gruppa d'interess da trais u quatter persunas, lura infurmesch jau gugent vus tuts persunalmain tar ina sentupada nunobliganta.